Privacybeleid

Privacybeleid - Persoonsgegevens - Cookies

Dit privacybeleid is bedoeld op de Klant te informeren over de redenen voor het verzamelen van persoonsgegeven door Habitat, de manier waarop deze worden gebruikt en de mogelijkheden van de Klant om zich hiertegen te verzetten De verzamelde gegevens worden gebruikt voor zover wettelijk toegestaan. Habitat besteedt buitengewone aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens van de klant en verplicht zich tot naleving van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd door de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende gegevensbescherming.

De onderneming Habitat Online (hierna “Habitat” of de “Site”) met hoofdkantoor te 70 avenue Victor Hugo – 93300 Aubervilliers - FRANKRIJK  (RCS BOBIGNY 753 968 064) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant.

Habitat verwerkt de persoonsgegevens van de Klant te behoeve van:

- de verwerking van zijn bestelling of naar aanleiding van het afsluiten een contract (van contractueel aard),

- het opstellen van facturen door Habitat en bij identificatie van de Klant,

- de verzending van de bestelling naar het juiste adres of om de Klant te informeren over de follow-up van zijn bestelling en de verzending daarvan,

- de levering,

- de follow-up van de bestelling met de klantendienst,

- alle andere acties met betrekking tot het beheer en de afhandeling van de bestelling.

De gevraagde gegevens met een sterretje moeten verplicht worden verstrekt voor de correcte afhandeling van de bestelling of de door de Klant gevraagde prestatie. Het verstrekken van deze gegevens is een voorwaarde voor het afsluiten van het contract. Als de Klant een bestelling wil plaatsen of om een prestatie verzoekt, moet hij deze gegevens verstrekken. Zonder deze gegevens kan Habitat de bestelling niet uitvoeren of de door de Klant gevraagde prestatie niet leveren.

Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, maar dit kan slecht in bepaalde gevallen.

  • Als voorafgaand specifieke toestemming van de Klant is verkregen, kunnen deze gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectie, gerichte reclame, commerciële aanbiedingen en het verzenden van de nieuwsbrief en sms-berichten.

De informatie of de persoonsgegevens (hierna de “Gegevens”) verwijzen naar informatie over de Klant als natuurlijke persoon en worden vrijwillig door de Klant gecommuniceerd of in het kader van artikel 1 van dit Privacybeleid bij identificatie of het verstrekken van informatie aan de Site. De gegevens bevatten de volgende nominatieve gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, wachtwoord van de account, e-mailadres van de aanbrengende/aangebrachte klant, overzicht van kortingsbonnen, overzicht van brieven/e-mails, facturatie-adres (naam, voornaam bedrijf, postadres, telefoon), leveringsadres (naam, voornaam, bedrijf, postadres, telefoon, etage, toegangscode gebouw of woning), betalingsinformatie (type, bedrag, transactienummer, status), overzicht van bestelde producten, informatie over de levering (type, geplande datum, feitelijke datum), productincidenten (verslag onderhoud, foto’s van producten), statistische analyses en tevredenheidsenquêtes. Onder Gegevens worden eveneens alle gegevens verstaan die de Site automatisch verzameld zoals het IP-adres, cookies, inlog- en navigatiegegevens.

Habitat beschermt de privacy van de Klant door naleving van de toepasselijke wetgeving.

Habitat informeert de Klant dat de automatische verwerking van informatie onderwerp is van een verklaring bij de (Franse) CNIL onder nummer 1636993. De Klant accepteert dat zijn Gegevens worden verzameld en gebruikt door Habitat conform de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Habitat verzamelt geen Gegevens van minderjarige personen jonger dan 16 jaar.

1. Verzamelde en opgeslagen Gegevens 

1.1 Die vrijwillig door de Klant zijn verstrekt

Als de Klant inlogt, een account aanmaakt of vrijwillig informatie aan de Site verstrekt; naam, voornaam ten behoeve van identificatie, postadres ten behoeve van levering, etage, toegangscode voor gebouw of woning ten behoeve van levering in de door de Klant gekozen ruimte, e-mailadres en mobiele telefoonnummer ten behoeve van contact met de Klant voor opvolging van de bestelling en/of levering, wachtwoord van de account, bestellingen overzicht, e-mail aanbrengende en/of aangebrachte klant, overzicht van kortingsbonnen, overzicht van brieven/e-mails, facturatieadres (naam, voornaam, bedrijf, postadres, telefoon), leveringsadres (naam, voornaam, bedrijf, postadres, telefoon, etage, toegangscode voor gebouwd), bestelde artikelen, informatie over de levering (type, geplande datum, feitelijke datum), incidenten met artikelen (verslag van onderhoud, foto’s van de artikelen) ten behoeve van opvolging van de bestelling.

1.2 Registratie van informatie bij gebruik van een website of andere internetdiensten.

1.2.1 De Site registreert automatisch via de servers de Gegevens met betrekking tot de pagina’s die de Klant heeft bezocht. Bijvoorbeeld: de producten kunnen verschijnen afhankelijk van de bezochte pagina’s zodat de Site gepersonaliseerde advertenties kan afgeven waarin de klant waarschijnlijk geïnteresseerd is.

De op deze manier verzamelde Gegevens omvatten: IP-adres van de Klant, het adres van de websites die de Klant bezoekt, gegevens in verband met cookies.

1.2.2 Cookies

Een cookies is een bestandje dat tekstinformatie bevat en dat opgeslagen wordt op de harde schijf van de Klant als hij een website bezoekt.

Onze Site gebruikt cookies waartoe de Site toegang heeft als u een nieuwe bezoek brengt aan onze Site. Deze cookies stellen de Site in staat informatie op te slaan betreffende de pagina’s die de Klant bezoekt op onze Site. Habitat gebruikt ook cookies om inzicht te krijgen in de navigatie van de klant op de Site, om de voorkeuren van de Klant op te slaan voor latere bezoeken op de Site en de Klant te herkennen als hij de volgende keer op de Site inlogt om de services te verbeteren die Habitat aan de Klant aan kan bieden.

Habitat gebruikt cookies om de ervaring van de Klant op de site te personaliseren en verbeteren.

De Klant kan op elk moment het gebruik van deze cookies deactiveren door de voorkeuren in zijn browser aan te passen. Het is echter mogelijk dat deze deactivering toegang tot bepaalde functies van de Site en bepaalde services die door Habitat en haar partners worden aangeboden, verhinderd.

Voor Chrome

  • Kies in de rechter tab “Instellingen”, daarna “geavanceerde instellingen”

  • Kies Privacy en beveiliging, vervolgens Instellingen van de inhoud

  • Klik op Cookies

Voor Mozilla Firefox

  • Kies het menu “Tools” en vervolgens “Opties”

  • Klik op het icoon “Privacy”

  • Zoek het menu cookie en kies de gewnete opties

Voor Microsoft Internet Explorer

  • Kies het menu “Tools” en vervolgens “Internetopties”

  • Kies de tab “Privacy”

  • Kies het gewenste niveau met de cursor

1.3 Derde-partners

De Site deelt Gegevens met derde partners die reclame of commerciële informatie over producten plaatsen zodat u daar kennis van kunt nemen.

U kunt op verzoek een lijst van partner ontvangen via de Site door op de knop “CONTACT MET ONS OPNEMEN” te klikken of door een brief te sturen naar: DPO Habitat – 70 avenue Victor Hugo – 93300 Aubervilliers – Frankrijk – of per e-mail: dpo@habitat.fr.

2. Verwerking en gebruik van Gegevens

2.1 De Site gebruikt gegevens om:

- de Klant te identificeren als hij inlogt op zijn account op de Site,

- de Klant te identificeren als hij iets bestelt,

- te antwoorden op vragen/commentaar van de Klant,

- met de Klant te communiceren in het kader van zijn bestelling,

- de bestelling van de Klant te verwerken, de Klant te leveren (in voorkomende gevallen in de ruimte van zijn keuze),

- de factuur van de bestelling op te stellen,

- de klant te informeren over de opvolging van zijn bestelling,

- de dienst na verkoop van de bestelling te verzorgen,

- tevredenheidsenquêtes uit te voeren,

- updates te versturen,

- de Klant te informeren over problemen in verband met de veiligheid van producten of in het kader van de wet,

- te voldoen aan een gerechtvaardigd belang,

- te voldoen aan statistische doeleinden.

2.2 De Site kan reclame personaliseren die aan de Klant wordt aangeboden, met name op basis van de activiteit van de Klant op de Site en op websites van partners. De personalisering kan ook dankzij cookies plaatsvinden.

In geval derde partners van de Site Gegevens delen met de Site over de Klant, wordt de toestemming van de Klant verkregen door de derde partners.

In geval de Site Gegevens deelt met derde partners van de Site over de Klant, wordt de toestemming van de Klant verkregen door de Site.

2.3 De gegevens die aan de Site zijn verstrekt door de Klant kunnen, op voorwaarde van verkrijging vooraf van de uitdrukkelijke toestemming van de Klant, ook door de Site worden gebruikt om marketingcommunicaties te sturen:

- per e-mail: nieuwsbrieven, commerciële aanbiedingen of marketinginformatie over de Site of Habitat, waarmee de Klant wordt geïnformeerd over lopende commerciële operaties, evenementen die georganiseerd worden door Habitat en nieuws van Habitat,

- per mobiele telefoon: het versturen van sms berichten,

- per post in voorkomende gevallen.

De Klant kan zich afmelden in elke e-mail en sms en dergelijke marketingcommunicaties weigeren door geen toestemming te geven bij bestelling, of door zich gratis te verzetten tegen het gebruik van zijn Gegevens voor het versturen van commerciële aanbiedingen als daar eerder toestemming voor is gegeven.

De Klant kan zijn verzoek formuleren door op de afmeld link te klikken in de e-mail en door “STOP” te sturen naar het nummer in de sms of per brief naar het postadres: DPO Habitat – 70 avenue Victor Hugo – 93300 Aubervilliers – Frankrijk of op het volgende e-mailadres: dpo@habitat.fr.

De Klant kan op elk moment zijn Gegevens wijzigen of zijn account sluiten.

3. Delen van Gegevens/Ontvangen van Gegevens

3.1 De Gegevens die de Site verzamelt zijn bestemd voor Habitat en de entiteiten onder haar controle, die haar controleren of die gezamenlijk met haar onder controle staan, waarbij controle de betekenis heeft in de zin van artikel L.233-3 van de Handelswet en ten behoeve van de uitvoering van de prestatie (bijv. bestelling of levering). De Site kan de Gegevens doorgeven aan haar filialen en aangesloten ondernemingen of aan derden in geval van fusie, acquisitie, failliet, ontbinding, reorganisatie of soortgelijke operaties.

3.2 De Gegevens die de Site verzamelt kunnen overgedragen worden aan derde onderaannemers ten behoeve van de uitvoering van de prestatie. In dat geval handelen de derde onderaannemers namens Habitat en verplichten zich tot naleving van de instructies van Habitat en de bepalingen van dit Privacybeleid.

Deze derde onderaannemers gebruiken en verwerken de Gegevens ten behoeve van de goede uitvoering van de door de Klant gevraagde prestatie. Voorbeeld: de informatie met betrekking tot het postadres van de Klant om derde onderaannemers, externe dienstverleners in staat te stellen de levering van de bestelling op het woonadres van de klant uit te voeren.

De derde onderaannemers en derde partners waarop Habitat een beroep doet verplichten zich tot naleving van de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Site stelt de nodige beveiligingsmaatregelen in en garandeert dat de derde waarop een beroep wordt gedaan de regels inzake persoonsgegevens zoals vermeld in dit beleid naleeft. Habitat is niet aansprakelijk in geval van schade veroorzaakt door de Klant waarvoor Habitat kan bewijzen dat zij niet de oorzaak is van de schade.

3.3 De Site kan Gegevens van de Klant overdragen en delen:

- met deze derde onderaannemers die namens Habitat optreden ten behoeve van de goede uitvoering van de door de Klant gevraagde prestatie,

- als Habitat het uitdrukkelijke akkoord van de Klant heeft verkregen voor de overdracht van de gegeven aan een derde partner (de derde partner komt overeen met adverteerders), bijvoorbeeld door het aanvinken van het vakje dat Habitat toestaat Gegevens over te dragen een derde partners.

- naar aanleiding van een bevel afgegeven door een autoriteit waaraan Habitat de betreffende Gegevens moet overdragen,

- in geval van vermoeden van de Site inzake fraude, een beveiligingsprobleem of een technisch probleem, Habitat kan dan Gegevens delen met de bevoegde instanties,

- in geval van een gerechtvaardigd belang van Habitat (bijvoorbeeld: overdracht van Gegevens binnen de ondernemingsgroep waarvan Habitat deel uitmaakt, om de veiligheid van het netwerk en de informatie te garanderen, voor het overdragen aan overheidsinstanties van Gegevens die een strafrechtelijke overtreding of een gevaar roro de openbare orde inhouden).

3.4 De Overdracht van Gegevens vindt plaats naar de volgende landen: Frankrijk, Tunesië.

De Klant geeft alleen toestemming voor de overdracht en de opslag van Gegevens buiten zijn woonland ten behoeve van de uitvoering van de prestatie. 

Als de gegevensbescherming en de rechten inzake persoonsgegevens niet equivalent zijn aan hetgeen is voorzien in de EU verordening 2016/679, treft Habitat alle noodzakelijke aanvullende maatregelen om te garanderen dat de derden de regels inzake gegevensbescherming zoals voorzien in de verordening naleven. Habitat is niet aansprakelijk in geval van schade veroorzaakt door de Klant waarvoor Habitat kan bewijzen dat zij niet de oorzaak is van de schade.

Als de Gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte, gebruikt Habitat de standaardcontratbepalingen van de Europese Unie om te garanderen dat de Gegevens van de Klant op identieke wijze worden beschermd. De klant kan deze bepalingen schriftelijk opvragen bij de DPO Habitat – 70 avenue Victor Hugo – 93300 Aubervilliers Frankrijk of mer e-mail via: dpo@habitat.fr

4. Bewaartermijn van de Gegevens

De Site bewaart de Gegevens voor de uitvoering van de prestatie die de Klant heeft gevraagd. Dit geldt ook voor de derde onderaannemers die prestaties leveren namens Habitat en waarmee de Site de Gegevens alleen deelt voor de uitvoering van die prestatie. Vanaf het moment dat de Site de Gegevens niet langer nodig heeft of gebruikt en rekening houdend met haar wet- en regelgevende verplichtingen, zal de Site de gegevens uit haar systemen verwijderen. De klant kan dan niet langer geïdentificeerd worden.

De gegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; dat wil zeggen:

- e-mail/nieuwsbrief: de Gegevens worden bewaard tot de Klant zijn abonnement deactiveert, de Klant wordt als inactief beschouwd als hij een e-mail van Habitat langer dan 6 maanden niet opent, in dat geval ontvangt de Klant niet de langer de belangrijkste commerciële aanbiedingen (ongeveer een per trimester).

Betreffende de derde partners, worden de Gegevens bewaard zo lang de Klant zijn toestemming niet intrekt.

- sms: de Gegevens worden bewaard zo lang de Klant zijn abonnement niet deactiveert.

- bestelling: de Gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling van de Klant worden bewaard zo lang dat nodig is voor de uitvoering, inclusief ter dekking van de garantieperiode van de producten die deel uitmaken van de bestelling en ten behoeve van bewaring van de facturatie volgens de administratieve termijnen (bijvoorbeeld een bewaartermijn van facturen van 10 jaar vanaf de sluiting van het boekjaar). 

5. Beheer van de Gegevens van de Klant

De Klant heeft een gratis recht op toegang en correctie van de Gegevens die op hem betrekking hebben en het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn Gegevens:

5.1 De Klant heeft toegang tot de Gegevens die op hem betrekking hebben en die door de Site worden bewaard. Deze Gegevens worden op verzoek van de Klant gecommuniceerd door de Site binnen de wettelijk toegestane termijn. Habitat behoudt zich het recht voor vooraf de identiteit van de Klant te controleren. Om dit recht uit te oefenen, klikt de Klant op de knop “CONTACT MET ONS OPNEMEN” op de site van Habitat of stuurt hij en e-mail naar: DPO Habitat – 70 avenue Victor Hugo – 93300 Aubervilliers – Frankrijk – of per e-mail: dpo@habitat.fr.

5.2 De Klant kan verzoeken om correctie of rectificatie van de Gegevens die op hem betrekking hebben door het formulier in te vullen dat Habitat op de Site ter beschikking stelt door de klikken op de knop “CONTACT MET ONS OPNEMEN” of een e-mail sturen naar: DPO Habitat – 70 avenue Victor Hugo – 93300 Aubervilliers – Frankrijk – of per e-mail: dpo@habitat.fr. Habitat verplicht zich tot het informeren van derde onderaannemers en derde partners waarop zij een beroep doet en aan wie de Gegevens overgedragen worden voor uitvoering van de prestaties, over de correctie of rectificatie van Gegevens.

5.3 De Klant kan vragen om verwijdering van de Gegevens die op hem betrekking hebben (recht op vergetelheid en wissen) door een formulier in te vullen dat Habitat op de Site ter beschikking stelt door de klikken op de knop “CONTACT MET ONS OPNEMEN” of een e-mail sturen naar: DPO Habitat – 70 avenue Victor Hugo – 93300 Aubervilliers – Frankrijk – of per e-mail: dpo@habitat.fr. Habitat verplicht zich tot het informeren van derde onderaannemers en derde partners waarop zij een beroep doet en aan wie de Gegevens overgedragen worden voor uitvoering van de prestaties, over het wissen van alle links naar de Gegevens.

5.4 De Klant kan zich verzetten tegen verwerking van zijn Gegevens of zijn toestemming intrekken (en verzoeken om opschorting van de verwerking in afwachting van verificatie van het gerechtvaardigde belang) door een formulier in te vullen dat Habitat op de Site ter beschikking stelt door de klikken op de knop “CONTACT MET ONS OPNEMEN” of een e-mail sturen naar: DPO Habitat – 70 avenue Victor Hugo – 93300 Aubervilliers – Frankrijk – of per e-mail: dpo@habitat.fr.

In dat geval en als het gaat om een bestelling of het afsluiten van een contract en is de Site niet langer in staat om de uitvoering van de prestaties die bij de bestelling of het contract hoort, te garanderen.

Als het gaat om een abonnement op een nieuwsbrief per e-mail of sms, moet de Klant de instructies volgen die vermeld zijn in de e-mail of sms.

In geval van verzet tegen verwerking van zijn Gegevens kan een verificatie plaatsvinden van het gerechtvaardigde belang en kan de Klant in de tussentijd verzoeken om opschorting van de verwerking van zijn Gegevens.  

5.5 De Klant kan een beroep, klacht of verzoek indienen met betrekking tot een vermeende fout of schending bij de CNIL.

5.6 De Klant heeft de mogelijkheid te verzoeken om overdraagbaarheid van zijn Gegevens aan een derde, voor zover de Site deze Gegevens bewaart met toestemming van de Klant of indien deze Gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een bestelling of het afsluiten van een contract, onder voorbehoud van de technische mogelijkheden van de Site.

5.7 De uitoefening van de rechten inzake Gegevens bij overlijden van de Klant: door de erfgenamen, zij kunnen een brief sturen naar: DPO Habitat – 70 avenue Victor Hugo – 93300 Aubervilliers – Frankrijk – of per e-mail naar dpo@habitat.fr

Habitat behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid conform de wet- en regelgevende bepalingen. De klant wordt geïnformeerd over alle belangrijke wijzigingen met betrekking tot de verzameling van zijn Gegevens. Indien hernieuwing van de toestemming van de Klant niet nodig is, wordt de voortzetting van het gebruik van de Site door de Klant na deze wijzigingen, beschouwd als onvoorwaardelijke acceptatie van de Klant.

Met vragen en informatieverzoeken kan de Klant contact opnemen met de Délégué à la Protection des Données Personnelles (gegevensbeschermingsmedewerker) op het volgende adres: DPO Habitat 70 avenue Victor Hugo – 93300 Aubervilliers – Frankrijk – of via e-mail: dpo@habitat.fr

Dit Privacybeleid wordt beheerst door Frans recht. Alle geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid worden exclusief voorgelegd aan de Franse rechtbanken.

Ingangsdatum 25/05/2018