Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsbereik

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “Algemene voorwaarden”) zijn onbeperkt van toepassing op de gehele verkoop tussen de onderneming Habitat Online (hierna “Habitat”), SAS met kapitaal van 50.000 euro met maatschappelijke zetel te 70 avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers, Frankrijk en haar Klantendienst 70 avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers, Frankrijk geregistreerd in het RCS van Bobigny onder nummer 753 968 064 een elke gebruiker (hier de “Klant”) van de site www.habitat-design.com/nl (hierna de “Site”) die een aankoop wenst te verrichten in de Nederland.

De Algemene voorwaarden zijn op elk moment toegankelijk op de Site en hebben in voorkomende gevallen voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Habitat behoudt zich de mogelijkheid voor op elk moment zonder voorafgaand kennisgeving aan de Klant de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Klant vanaf het moment dat en zolang deze online beschikbaar zijn voor de producten die besteld zijn nadat deze online zijn verschenen.

Elke aankoop op de Site is onderworpen aan de bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de datum van het plaatsen van de bestelling. De Klant kan zijn bestelling pas valideren nadat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en deze heeft geaccepteerd door het aanvinken van het daarvoor bestemde vakje.

Habitat gaat ervan uit dat het valideren van zijn bestelling en het aanvinken van het daarvoor bestemde vakje, inhouden dat de Klant kennis heeft genomen en akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden.

De voorwaarden die van toepassing op en die bindend zijn voor de Klant zijn de voorwaarden die gelden op het moment van feitelijke validering door de Klant van zijn bestelling zoals op de Site geregistreerd.

Door de algemene verkoopvoorwaarden te valideren bij zijn bestelling, verklaart de Klant juridisch bekwaam te zijn tot het afsluiten van een contract in de zin van artikel 1145 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en verklaart een meerderjarige natuurlijke persoon te zijn die geen handelaar is en uitsluitend handelt voor zijn persoonlijke behoeften.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en met name de voorwaarden die van toepassing zijn op verkoop in de winkel of via andere distributie- en commercialiseringskanalen.

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door Frans recht.

Artikel 2 – Onderwerp

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben als onderwerp het definiëren van het online verkoopregime van meubilair en decoratieve objecten voor binnen- en buitenshuis en de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tevens het volgende tot doel:

 • de organisatie van de juridische relaties tussen Habitat en de Klant,
 • de verkoopmodaliteiten tussen Habitat en de Klant (bestelling, levering, etc...).

Artikel 3 – Procedure en modaliteiten van bestelling

3.1 – Identificatie van de Klant

Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant inloggen op de Site. De Site is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar onder voorbehoud van incidenten die van invloed zijn op de diensten.

Bij zijn eerste bestelling moet de Klant een account aanmaken via de rubriek “IK MAAK EEN HABITAT ACCOUNT AAN” en de verplichte gegevens invullen op het daarvoor bestemde formulier. De Klant onthoudt zich uitdrukkelijk van het verstrekken van valse informatie of informatie van een derde.

De inschrijving op de Site van Habitat wordt definitief als de Klant op de knop “VALIDEREN” klikt.

Bij latere bestellingen heeft de Klant toegang tot zijn account via een gebruikersnaam en wachtwoord.

De Klant is verantwoordelijk voor zijn gebruikersnaam en wachtwoord en houdt deze strikt geheim.

3.2 – Plaatsing van een bestelling

De Klant die een bestelling wil plaatsen, kiest de producten op de Site. Als hij zijn keuze heeft gemaakt, klikt de Klant op de knop “KOPEN”. Er wordt dan een winkelmandje voor de Klant gemaakt.

Het bestelproces vindt plaats in 4 stappen nadat de Klant het winkelmandje heeft gevalideerd:

 1. Samenvatting bestelling:

De Klant controleert de inhoud van zijn winkelmandje en kan in voorkomende gevallen een voordeelcode invoeren waarmee hij gebruik kan maken van een lopende aanbieding op de Site.

 1. Levering:

De Klant controleert de inhoud van zijn winkelmandje en kan in voorkomende gevallen een voordeelcode invoeren waarmee hij gebruik kan maken van een lopende aanbieding op de Site.

Voordat hij zijn bestelling definitief valideert, kan de Klant wijzigingen aanbrengen als hij een fout constateert in de ingevoerde gegevens.

De Klant kan zijn bestelling pas valideren nadat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en deze heeft geaccepteerd door het aanvinken van het daarvoor bestemde vakje.

 1. Betaling:

Als de stappen en 1 en 2 gevalideerd zijn, moet de Klant een betalingsmethode kiezen en zijn betaling valideren.

 • De betaling van de aankoop vindt naar keuze van de Klant als volgt plaats:

  • Per bankkaart: Visa, Mastercard, bankkaarten die in Frankrijk zijn uitgegeven.

  • Via overschrijving op de bankrekening van Habitat waarvan de gegevens te vinden zijn bij validering van de bestelling, of offline via het downloaden van deze gegevens, of online via de interface van de site van de bankinstelling waarbij de Klant een rekening heeft. De houder van de bankrekening moet degene zijn die de bestelling plaatst (identiteit van de naam, voornaam en adres). De bestelling wordt 72 uur gereserveerd vanaf de validering van het winkelmandje en wordt pas bevestigd na ontvangst van het overgeschreven bedrag.

 • Fraudebestrijding bij betaling:

Habitat behoudt zich het recht voor om de Klant te vragen een identiteitsbewijs, een bewijs van woonplaats en het gebruikte betaalmiddel te verstrekken. Indien deze bewijsstukken niet worden ontvangen, behoudt Habitat zich het recht voor de hele bestelling te annuleren.

Habitat behoudt zich het recht voor te weigeren de bestelling uit te voeren in geval er een betalingsgeschil lopende is voor een eerdere bestelling.

 • Validering van de betaling:

De betaling is gevalideerd bij ontvangst van de gevraagde extra informatie in geval van betaling per bankkaart of overschrijving waarvoor de hierboven vermelde verificaties zijn vereist.

In geval van niet-betaling om ongeacht welke reden wordt een forfait van € 15 in rekening gebracht door Habitat bovenop het bedrag van de factuur, vermeerderd met de debetkosten die gefactureerd worden door de bankinstelling van Habitat in geval geen gehoor wordt gegeven aan een minnelijk betalingsverzoek binnen een termijn van 10 dagen vanaf de verzenddatum van het betalingsverzoek dat per eenvoudige of aangetekende post kan worden verzonden. Inning vindt via contentieuze weg plaats. De kosten van deze procedure die in rekening worden gebracht door het incassobureau dat namens Habitat optreedt, komen direct voor rekening van de Klant en staan los van de minnelijke forfaitaire vergoeding.

 1. Bevestiging:.

De bestelling is definitief voor de Klant vanaf validering van zijn bestelling, onder voorbehoud van uitoefening van artikel 12 “herroepingsrecht”.

Na validering en betaling van de bestelling ontvangt de Klant een bevestigingse-mail van Habitat op het e-mailadres dat de Klant heeft vermeld.

De gegevens die door de Klant worden verstrekt en die geregistreerd zijn door Habitat bij inschrijving van de bestelling gelden als bewijs van de transacties tussen de Klant en Habitat.

De informatie in verband met de bestelling is onderworpen aan geïnformatiseerde gegevensverwerking waarvoor Habitat verantwoordelijk is conform de bepalingen van artikel 16 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

3.3 – Opvolging van de bestelling

Vanaf ontvangst van de e-mail die verstuurd is door Habitat, kan de Klant door op de knoppen “MIJN ACCOUNT” en “MIJN BESTELLINGEN” te klikken de status van zijn bestelling en de levering volgen.

De Klant kan ook zijn bestelling volgen door telefonisch contact op te nemen met de Klantendienst Habitat via het betaalde nummer dat vermeld wordt in de bestellingsbevestiging.

Artikel 4 – Personalisering van producten

Habitat biedt de Klant de mogelijkheid zijn op de Site bestelde producten te personaliseren.

De gepersonaliseerde/op maat gemaakte producten die op de Site zijn besteld zijn de “modulaire banken” en modulaire meubels”. Klanten die een of meer banken of meubels willen personaliseren, gaan naar de rubriek “modulaire banken of “modulaire meubels”.

In geval van bestellingen waarvan de vervaardiging op maat plaatsvindt, kan de Klant geen annulering van zijn bestelling vragen conform artikel L 221-28 van de Consumptiewet waarin de mogelijkheid voor de Klant om zich te beroepen op zijn herroepingsrecht wordt uitgesloten.

Artikel 5 – Prijs

De prijs die op de Site wordt weergegeven is uitgedrukt in euro en is inclusief belastingen en de toepasselijke btw op de dag van bestelling. Elke btw-wijziging kan verrekend worden met de prijs van de producten.

De prijzen en promotionele aanbiedingen die op de Sit worden weergegeven zijn uitsluitend geldig in België.

De prijs van de producten houdt geen rekening met:

 • De participatie in de voorbereidings- en leveringskosten van de bestelling die bovenop de verkoopprijs van de producten worden berekend (het bedrag van voorbereidings- en leveringskosten van de bestelling wordt op de Site weergegeven en aan de Klant meegedeeld bij bestelling), onder voorbehoud van uitzonderingen die op de Site worden weergegeven.

 • Eventuele montagekosten die bovenop de verkoopprijs van de producten en de leveringskosten worden berekend als de Klant kiest voor de montageprestatie. Deze montagekosten worden vermeld in het winkelmandje van de Klant als hij op het daarvoor bestemde vakje klikt.

De producten worden gefactureerd tegen het geldende tarief op de Site op het moment van registratie van de bestelling door de Klant.

Habitat behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, met dien verstande dat de weergegeven prijs bij bestelling door de Klant niet aan enige wijziging onderhevig is.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

6.1 – Betalingsmodaliteiten

Alle bestellingen moeten volledig worden betaald door de Klant.

Om de betaling van zijn bestelling uit te voeren, kan de Klant kiezen uit de volgende betalingsmethodes:

 • Bankkaart: Visa en Mastercard

 • Via overschrijving op de bankrekening van Habitat waarvan de gegevens te vinden zijn bij validering van de bestelling, of offline via het downloaden van deze gegevens, of online via de interface van de site van de bankinstelling waarbij de Klant een rekening heeft. De houder van de bankrekening moet degene zijn die de bestelling plaatst (identiteit van de naam, voornaam en adres). De bestelling wordt 72 uur gereserveerd vanaf de validering van het winkelmandje en wordt pas bevestigd na ontvangst van het overgeschreven bedrag.

De klant moet zijn bankgegevens invullen.

De communicatie door de Klant van zijn bankkaartnummer geldt als toestemming voor afschrijving van zijn rekening van het voor de bestelling verschuldigde bedrag.

Elke bestelling met betaling per bankkaart wordt pas als definitief beschouwd als de betreffende betalingscentra hun akkoord hebben gegeven.

Elke informatieoverdracht door de Klant vindt plaats in een beveiligde context met gebruik van de geldende internetprotocollen.

De betaling die online wordt verricht wordt gerealiseerd via het beveiligde Payline systeem.

6.2 - Betalingsincident

Habitat is niet verplicht tot levering van de bestelde producten als de Klant niet de volledig prijs heeft betaald volgens de hierboven vermelde voorwaarden.

Bij afschrijving van de bestelling, in geval van onvolledige, onregelmatige of niet-betaling om ongeacht welke reden of in geval van een betalingsincident, behoudt Habitat zich het recht voor de levering van de lopende bestelling op te schorten of te annuleren.

In geval van late betaling en late overschrijving van bedragen die door de Klant zijn verschuldigd, zijn van rechtswege late betalingsboetes van toepassing tegen het geldende wettelijke rente tarief nadat een ingebrekestelling is gestuurd waarop niet is gereageerd, zonder afbreuk te doen aan het recht vergoeding en rente te vorderen.

In geval van niet-betaling na ingebrekestelling waarop niet is gereageerd, houdt Habitat tot het moment van volledige betaling, het volledige eigendomsrecht op de bestelde producten en kan een vordering instellen bij de bevoegde rechtbank.

Artikel 7 – Beschikbaarheid van producten

De aanbod van producten dat op de Site wordt weergegeven is geldig voor zover de voorraad strekt.

Voorafgaand aan elke aankoop wordt de Klant geïnformeerd over de beschikbaarheid van de producten.

De Klant erkent en accepteert dat Habitat alles in het werk stelt om zijn gevalideerde bestellingen te verwerken en te leveren.

Aangezien er verwerkingstermijnen van toepassing zijn tussen de registratie van een bestelling en de betaling door de Klant, kan het voorkomen dat producten in de tussentijd niet langer beschikbaar zijn.

In geval na bevestiging van de bestelling door Habitat, een product volledig of gedeeltelijk niet beschikbaar is, zal Habitat de Klant per e-mail over deze niet-beschikbaarheid informeren. Conform artikel L 216-1 en volgende van de Consumptiewet heeft de Klant de mogelijkheid het contract te ontbinden door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs of een schriftelijk bericht op een duurzame drager, nadat hij de professional via dezelfde middelen heeft verzocht de levering uit te voeren of de dienst te leveren binnen een redelijke extra termijn en deze laatste de levering niet heeft uitgevoerd of de dienst niet heeft geleverd.

Habitat zal de bestelling terugbetalen binnen veertien dagen na ontbinding van het contract.

Artikel 8 – Leveringsvoorwaarden

8.1 – De juiste reflexen voor het valideren van een bestelling

Voorafgaand aan een bestelling of aankoop moet de Klant zich ervan verzekeren dat elk besteld product zonder problemen geleverd kan worden en nagaan of de afmetingen van de dozen en producten zoals vermeld op de productfiches overeenkomen met de beperkingen van zijn woning (liften, trappen, gangen, deuren, overlopen, bestemmingsruimte,...). De Klant moet alle nodige maatregelen voor een goed verloop van de levering treffen.

Alle problemen die zich bij de levering van producten voordoen waarvoor de Klant verantwoordelijk is, leiden ertoe dat de kosten van nieuwe levering van producten aan de Klant in rekening worden gebracht.

De levering van de producten omvat geen montageprestatie.

8.2 – Leveringsmodaliteiten

De levering van de producten vindt plaats op het adres dat door de Klant is vermeld bij zijn bestelling.

De klant verplicht zich ertoe aanwezig te zijn op de dag van levering die is afgesproken met de transporteur en de conformiteit van de bestelling bij levering te controleren.

In geval van afwezigheid van de Klant op het vermelde adres op de dag van levering of in geval van een fout van de Klant bij de indicatie van het leveringsadres, kan een tweede levering worden gepland. Als de tweede levering niet plaats kan vinden, wordt de bestelling teruggestuurd naar de afzender. 

De kosten van een nieuwe levering komen overeen met de initiële portokosten, met uitzondering van een eventuele korting, die vermeld wordt bij het plaatsen van de bestelling op de site www.habitat-design.com/nl-be.

De geleverde producten zijn vergezeld van een leveringsbon.

8.2.1 – Levering van grote pakketten

1. Standaard levering:

De levering wordt uitgevoerd door een transporteur in België.

De levering van producten vindt plaats op het woonadres van de Klant in een ruimte van zijn keuze, op voorwaarde dat in gebouwen zonder lift de levering niet plaatsvindt op een etage hoger dan de derde (3e) etage. In geval van levering op een etage hoger dan de derde (3e) etage in een gebouw zonder lift, wordt de levering op de derde etage achtergelaten indien dit mogelijk is en anders aan de voet van het gebouw geplaatst.

De door Habitat gemandateerde transporteur neemt contact op met de Klant om een leveringsdatum te bepalen.

De leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur. Een levering kan plaatsvinden tussen 18.00 en 22.00 uur en op zaterdag, hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht aan de Klant. De Klant kan kiezen uit levering per halve dag ‘s morgens (08.00 - 13.00 u) of ‘s middags (13.00 - 18.00 u) tegen betaling van een supplement van € 8,35, en levering ‘s avonds tussen 18.00 - 22.00 u tegen betaling van een supplement van € 17,08.

Veranderingen en annulering van de afspraak moeten 72 uur voorafgaande aan de leveringsdatum worden gemeld.

Bij het maken van de afspraak met de door Habitat gemandateerde transporteur informeert de klant de transporteur over alle toegangsmodaliteiten. De klant heeft voorafgaand gecontroleerd of de afmetingen van de producten geen problemen opleveren.

De klant ontvangt een link waarmee hij zijn bestellingen online kan volgen.

 

TARIEFOVERZICHT LEVERING GROOT MEUBILAIR BELGIË

[grid_cost_delivery][/grid_cost_delivery]

**Op voorwaarde dat de prestatie voldoet aan de criteria

***Geen montageprestatie 

****Houders van een Habitat kaart krijgen 50% korting op de leveringskosten.

 

8.2.2 – Levering van kleine pakketten

De levering wordt uitgevoerd door DPD.

De DPD levering betreft alleen kleine pakketten (klein meubilair en accessoires) in België.

De levering van producten vindt plaats binnen 3 tot 5 dagen op het woonadres van de Klant*****.

Zodra DPD de bestelling afhaalt, ontvangt de Klant een SMS met 2 mogelijke leveringsdata met leveringstijden van 3 uur. De Klant kan meer data en leveringsmodaliteiten kiezen op de site van DPD. De volgende leveringsmodaliteiten worden aangeboden:

• Wijziging van de leveringsdatum

• Levering bij de buren

• Levering op een ander adres

• Levering op een veilige plaats

• Levering op een afhaalpunt

• Levering op een DPD-kantoor

De klant kan de voortgang van zijn levering volgens op zijn DPD account.

In geval van afwezigheid van de Klant, wordt een bericht in de brievenbus achtergelaten met vermelding van het afhaalpunt waar hij zijn pakket af kan halen op vertoon van een identiteitsbewijs.

Voor de levering van kleine pakketten past Habitat leveringskosten toe die forfaitair worden berekend volgens het volgende overzicht:

LEVERING DECORATIE (< 30 kg) 

[grid_cost_delivery is_decoration="true"][/grid_cost_delivery]

*Exclusief eventuele extra kosten van € 6 per product voor afmetingen buiten model. Op voorwaarde dat de prestatie voldoet aan de criteria. Geen montageprestatie bij dit type transport.

**Houders van een Habitat kaart krijgen 50% korting op de leveringskosten 

LEVERING KLEIN MEUBILAIR OF ACCESSOIRES (< 30 kg)

[grid_cost_delivery only_furnitures="true"][/grid_cost_delivery]

*Levering DPD: exclusief eventuele extra kosten van € 6 per product voor afmetingen buiten model

**Op voorwaarde dat de prestatie voldoet aan de criteria

***Geen montageprestatie 

****Houders van een Habitat kaart krijgen 50% korting op de leveringskosten 

*****Deze termijn kan bij wijze van uitzondering worden verlengd gedurende drukke periodes (commerciële operaties, uitverkoop, black friday, kerst...).

8.3 – Leveringsmodaliteiten

Habitat verplicht zich tot het informeren van de Klant over de leveringstermijnen.

De vermelde leveringstermijnen hangen met name af van de beschikbaarheid van de producten.

De vermelde leveringstermijnen worden berekend in werkdagen (met uitzondering van zon- en feestdagen).

De leveringstermijnen lopen vanaf de datum van ontvangst door de klant van de bevestigingse-mail van de bestelling.

In geval van een probleem met de levering, verplicht Habitat zich tot het zo snel en goed mogelijk informeren van de Klant over de eventueel uitgestelde leveringsdatum.

Habitat is niet aansprakelijk als de vertraging van de levering het gevolg is van overmacht.

8.4 – Juiste reflexen voor het levering van de bestelling

De Klant moet voordat hij de leveringsbon tekent:

 • De zichtbare staat van de doos of dozen controleren.

 • De staat van de producten in de doos of dozen controleren.

 • De conformiteit van de producten met de leveringsbon en met de bestelde goederen controleren.

Het is ook aan de Klant om de nodige controles uit te voeren om de conformiteit van de producten bij levering na te gaan. Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd als de klant de leveringsbon ondertekend.

 

In geval de Klant anomalieën constateert bij de levering, moet hij de nodige, gedetailleerde, leesbare en zo precies mogelijk reserves aantekenen (breuk, schade, non-conformiteit): fout in het product, kleur en/of afmetingen verschillen, ontbrekende elementen, etc.) en de levering van een of meerdere dozen weigeren en daar de reden voor aangeven.

Als de levering wordt uitgevoerd door de transporteur, moet de Klant zijn reserves aantekenen op elektronische leveringsbon.

De klant kan ook tot drie dagen na de datum van ontvangst of afhaling van de geleverde producten precieze reserves aantekenen.

Indien de Klant geen precieze reserves aantekent, wordt de levering als conform beschouwd, onder voorbehoud van de garanties zoals beschreven in artikel 13 van dit document.

Artikel 9 - Montage

In geval van verkeerde installatie of schade aan de producten bij montage door de Klant en/of een persoon van zijn keuze, is Habitat conform de wettelijke bepalingen niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

Habitat behoudt het eigendom van de verkochte producten totdat de volledige prijs is betaald (primaire prijs en accessoires). Niet-betaling van een van de termijnen kan opvordering van de producten door Habitat tot gevolg hebben. Deze bepalingen zijn geen obstakel voor de overdracht aan de klant vanaf de ontvangst, van de risico’s op verlies en schade aan de gekochte producten evenals de schade die zij kunnen veroorzaken.

Artikel 11 – Beschikbaarheid van producten

Habitat verstrekt zorgvuldige informatie over de essentiële eigenschappen van de producten en verplicht zich tot het verschaffen van beschrijvingen in de vorm van “productfiches”.

Habitat verplicht zich eveneens tot het publiceren van foto’s en/of video’s betreffende de producten voor zover dit technisch mogelijk is en conform de beste normen in de sector. Er kunnen minieme variaties bestaan, met name in de presentatie tussen producten die bij de Klant worden geleverd en de producten die op de site worden weergegeven, met name in geval van hand gemaakte producten.

Habitat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor minieme visuele verschillen die niet van invloed zijn op de essentiële eigenschappen van de producten.

Artikel 12 - Herroepingsrecht

De Klant heeft conform de bepalingen van artikel L 221-18 van de Consumptiewet een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf ontvangst of afhaling van de producten om deze terug te sturen naar Habitat voor ruil of terugbetaling.

De retourkosten komen voor rekening van de Klant.

Het herroepingsrecht kan echter niet worden uitgevoerd als de Klant een bestelling op maat heeft geplaatst (voor modulaire banken of meubels) onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 4. In die context wordt geen enkele retour geaccepteerd door Habitat.

12.2 – Procedure retour producten

De Klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen:

 • door het herroepingsformulier in Bijlage 1 in te vullen

 • of door het herroepingsformulier in uw account (tab “mijn bestellingen”) in te vullen

 • of per brief, waarbij hij een factuur voegt die overeenkomt met de aankoop en een document als bewijs van de ontvangstdatum van de producten (bijv. leveringsbon) zodat Habitat de bestelling kan controleren, die hij naar het volgende adres stuurt:

Service Client Habitat

70 avenue Victor Hugo

93300 Aubervilliers

FRANKRIJK

 

De dienst na verkoop van Habitat verplicht zich ertoe binnen 72 uur contact op te nemen met de Klant om hem de retourprocedure uit te leggen.

De klant moet alle producten in een of meer dozen doen en deze zorgvuldig voorbereiden.

De Klant moet de producten retour sturen in perfecte staat en in de originele verpakking.

Retours worden alleen geaccepteerd als de retourproceudre voor de producten door de Klant wordt nageleefd.

De klant kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen als de geretourneerde producten ongeschikt zijn voor hercommercialisering vanwege bijvoorbeeld duidelijke beschadiging of degradatie.

Als de levering is uitgevoerd door een transporteur, kan de Klant de levering zelf terugsturen en als hij dit niet kan, stelt Habitat op kosten van de Klant een retour afhaaldienst in die meer kost dan de initiële leveringsdienst, tenzij een korting van toepassing is.

Bij levering door de Post moet de Klant de producten zelf terugsturen naar het volgende adres met vermelding van zijn bestellingnummer:

Habitat Service Retour

Bestelling nr. 0000000000

Rue de Bruxelles

60110 Amblainville

Frankrijk

In geval van retour van producten door de Klant die zijn herroepingsrecht uitvoert conform dit artikel, neemt de Klant het transportrisico op zich.

12.3 – Ruilen, terugbetaling van producten

De Klant die zijn herroepingsrecht uitoefent kan verzoeken om het ruilen van het product of terugbetaling.


 

Ruilen van producten

Als de Klant het product wil ruilen, worden retours alleen geaccepteerd door Habitat als de retourprocedure zals beschreven in artikel 12.2 hierboven volledig is nageleefd.

Als het retour geaccepteerd is door Habitat, wordt het verzoek van de Klant in behandeling genomen door Habitat. De nieuwe producten worden aan de Klant geleverd binnen een redelijke termijn die afhangt van beschikbaarheid van de producten (binnen 3 weken als het product op voorraad is en binnen 12 weken als Habitat het bij haar leveranciers moet bestellen).

Indien de door de Klant bestelde producten niet beschikbaar zijn, zal Habitat de Klant daarover informeren en de bestelling terugbetalen volgens de hierboven beschreven modaliteiten.

Terugbetaling van producten

Als het herroepingsrecht wordt uitgeoefend verplicht Habitat zich tot terugbetaling van de Klant binnen veertien dagen na de datum waarop het herroepingsrecht is uitgeoefend, nadat het product is gecontroleerd.

De terugbetaling vindt plaats volgens de door de Klant gekozen betalingmethode, minus de kosten voor terugname van de producten als de Klant heeft gekozen voor de optie retour van de producten.

Alle producten die door de Klant zijn beschadigd worden niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald.

Artikel 13 - Garanties

De Klant heeft recht op de wettelijke conformiteitsgarantie en garantie voor verborgen gebreken conform de geldende wettelijke bepalingen van de artikelen L.217-1 tot L.218-2 van de Consumptiewet en de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

13.1 – Conformiteitsdefect

Habitat is verplicht producten te leveren die conform zijn met het contract en is verantwoordelijk voor conformiteitsdefecten die bestaan bij levering van de producten.

Het recht dat voortvloeit uit een conformiteitsdefect verjaart 2 jaar na de levering van de producten.

Conform de bepalingen van de geldende artikelen L.217-9 en volgende van de Consumptiewet, kan de Klant kiezen tussen reparatie en vervanging van de producten.

In geval van onmogelijkheid of duidelijk buitensporige kosten gezien de waarde van de producten, is Habitat niet verlicht te handelen volgens de wens van de Klant.

De Klant kan het product echter alleen terugsturen en om terugbetaling vragen of het product houden en om terugbetaling vragen voor een deel van het product als voldaan is aan de voorwaarden voorzien in artikel L.217-10 van de Consumptiewet, te weten:

 • de gevraagde, voorgestelde of afgesproken oplossing (reparatie of vervanging) kan niet worden uitgevoerd binnen 1 maand na de klacht van de Klant,

 • of deze oplossing kan niet worden uitgevoerd zonder groot nadeel voor de Klant gezien de aard van het product of het gebruik dat hij er van wil maken.

13.2 – Verborgen gebreken

Habitat is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte goed waardoor dit ongeschikt is voor het bedoelde gebruik.

Het recht dat voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de koper worden uitgeoefend binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek.

Conform de geldende bepalingen van de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, kan de Klant kiezen voor het terugsturen van het goed en terugbetaling van de prijs, of het houden van het goed en gedeeltelijk terugbetaling.

Habitat kan de Klant ook vervanging van het product voorstellen.

13.3 – Klacht

Om aanspraak te maken op de wettelijke garantie, moet de Klant het defect melden bij Habitat zodra hij dit ontdekt door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de Site en dat met foto’s naar de Klantendienst te sturen naar het volgende adres:

 

Service Client Habitat

70 avenue Victor Hugo

93300 Aubervilliers

FRANKRIJK

De Klant moet voldoen aan de voorwaarden voor retour van producten zoals beschreven in artikel 12.2.

De kosten van retour van producten komen voor rekening van Habitat.

In geval de Klant kiest voor vervanging van de producten in het kader van deze wettelijke garanties, komen de kosten voor het ruilen van de producten voor rekening van Habitat.

Artikel 14 – Geschillen en aansprakelijkheid

De Klant moet de uitputtendheid en exactheid controleren van de gegevens die bij bestelling verstrekt worden aan Habitat, met name het leveringsadres.

De Klant is verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt bij inschrijving en bestelling. Habitat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de gegevens die leveringsfouten tot gevolg hebben. Als het leveringsadres fout blijkt te zijn of als de Klant besluit het leveringsadres na verzending van de producten door Habitat te wijzigen, komen de kosten voor nieuwe levering voor rekening van de Klant.

De keuze en de aankoop van de producten door de Klant zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. Derhalve geeft de volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid van de producten vanwege met name incompatibiliteit van het product geen aanleiding tot vergoeding, terugbetaling of aansprakelijkheid van Habitat, behalve in geval van een verborgen gebrek, een non-conformiteit, een defect of de uitoefening van het herroepingsrecht zoals voorzien in de bepalingen van de Consumptiewet.

Habitat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit verkeerd gebruik van de producten door de Klant of in geval van toeval of overmacht.

Onder toeval of overmacht die vrijstelling van aansprakelijkheid met zich meebrengt, wordt verstaan alle feiten en omstandigheden die niet te voorkomen of te voorzien zijn en die onafhankelijk van de wil van de partijen plaatsvinden, met name in geval van stakingen van transporteurs met nationaal impact, natuurrampen zoals overstromingen of branden.

De producten die verkocht worden op de Site zijn bestemd voor privégebruik. Ze kunnen in geen geval worden gebruikt voor professioneel gebruik door verenigingen of collectiviteiten aangezien ze niet voldoen aan de nomen voor professioneel gebruik.

Artikel 15 – Bemiddeling

Conform artikel L.616-1 van de Consumptiewet, kan de Klant gratis een beroep doen op de bemiddelingsservice MEDICYS, via e-mail: www.medicys.fr of per post: MEDICYS – Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice – 73, Boulevard de Clichy, 75009 Parijs – Frankrijk, voor alle klachten die reeds schriftelijk zijn ingediend bij de klantendienst van de verkoper sinds minstens een jaar en niet naar tevredenheid zijn afgehandeld.

Artikel 16 – Gegevensbescherming

Habitat verzamelt persoonsgegevens van de Klant ten behoeve van de verwerking van zijn bestelling, het opstellen van facturen door Habitat, tevredenheidsenquêtes, identificatie van de Klant, verzending van de bestelling of het informeren van de Klant over de opvolging van zijn bestelling en de verzending, de levering en de montage, alle andere acties met betrekking tot het beheer en de afhandeling van de bestelling, als de Klant lid is en de commerciële relaties met de Klant.

Bovendien maakt de informatie die verstrekt wordt op de Site het Habitat tevens mogelijk, indien de Klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, de nieuwsbrief te sturen met de lopende commerciële operaties, commerciële prospectie uit te voeren, gerichte reclame, commerciële aanbiedingen, nieuwsbrief, informatie over evenementen georganiseerd door Habitat en het laatste nieuws te sturen.

De Klant houdt echter de mogelijkheid deze nieuwsbrief te weigeren, door ofwel geen toestemming te geven bij inschrijving en/of validering van zijn bestelling, ofwel in geval van eerder gegeven toestemming, door zich gratis te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor het verzenden van commerciële aanbiedingen. De Klant kan zijn verzoek formuleren door op de afmeld link te klikken in elke e-mail of door te schrijven naar het onderstaande postadres of een mail te sturen naar dpo@habitat.fr

De onderneming Habitat is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Op grond van de wet 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004 en de Europese verordening gegevensbescherming heeft de Klant recht op toegang en correctie van de informatie die op hem betrekking heeft en heeft hij het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens en op overdraagbaarheid va zijn gegevens. Om deze rechten ui te oefenen kan de Klant een formulier invullen dat Habitat op de Site ter beschikking stelt door de klikken op de knop “CONTACT MET ONS OPNEMEN” of een e-mail sturen naar:  dpo@habitat.fr op per post op het volgende adres:

DPO Habitat

70 avenue Victor Hugo

93300 Aubervilliers

FRANKRIJK

Details over de doeleinden en rechten van de Klant worden uitgebreid uiteen gezet in ons Privacybeleid dat hier beschikbaar is. Habitat behoudt zich het recht voor de identiteit van de Klant te controleren.

Persoonsgegevens verwijzen naar informatie over een Klant als natuurlijke persoon die vrijwillig door de Klant vertrekt worden. Persoonsgegevens omvatten norminatieve gegevens (zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer) om de door de Klant gevraagde prestaties uit te voeren.

Habitat beschermt de privacy van de Klant door naleving van de toepasselijke wetgeving.

Habitat informeert de Klant dat de automatische verwerking van informatie onderwerp is van een verklaring bij de (Franse) CNIL onder nummer 1636993.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom

De inhoud van de Site (teksten, logo’s, grafische en/of geluidsbeelden...) is eigendom van Habitat en haar partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetgeving inzake intellectueel eigendom. De inhoud mag niet gekopieerd, gereproduceerd of geregistreerd worden op enigerlei manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Habitat.

Elke volledige of gedeeltelijk reproductie van de inhoud is strikt verboden en houdt strafrechtelijk verboden namaak in.

Habitat is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op grond van auteursrechten, tekeningen en modellen of andere rechten van soortgelijke aard.

Bovendien mag de Klant zich geen toegang verschaffen tot de inhoud van de databanken en alle andere elementen van de Site en deze slechts weergeven voor niet-professioneel privégebruik.

Artikel 18 – Gebruik van cookies

Een cookies is een bestandje dat tekstinformatie bevat en dat opgeslagen wordt op uw harde schijf als u een website bezoekt.

Onze Site gebruikt cookies waartoe wij toegang hebben als u een nieuwe bezoek brengt aan onze Site. Deze cookies stellen ons in staat informatie op te slaan betreffende de pagina’s die u bezoekt op onze Site. Ze helpen ons inzicht te krijgen in uw navigatie op de Site en stellen ons in staat uw voorkeuren op te slaan voor latere bezoeken op de Site zodat wij de services die wij u kunnen aanbieden, kunnen verbeteren.

Als u dat wilt, kunt u cookies blokkeren door de voorkeuren van uw internetbrowser aan te passen.

Artikel 19 – Scheidbaarheid

Het feit dat een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig, niet-uitvoerbaar, ongeldig, onwettig of niet toepasselijk wordt verklaart van rechtswege, vanwege een reglement of naar aanleiding van een definitieve uitspraak van een juridisch bevoegde instantie, heeft geen gevolgen voor de geldigheid, wettigheid, toepasselijkheid van de resterende bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden die onverminderd van kracht blijven.

De klant blijft verplicht tot uitvoering van zijn contractuele verplichtingen en kan op grond hiervan geen beroep doen op enigerlei vrijstelling van aansprakelijkheid.

Artikel 20 – Taal en toepasselijk recht

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden opgesteld in het Frans. In geval deze worden vertaald in een of meerdere talen, is alleen de Franse versie rechtsgeldig in geval van een geschil.

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door Frans recht.

De partijen proberen voorafgaand aan het geschil tot een minnelijke oplossing te komen.

Indien geen minnelijke oplossing kan worden gevonden, zal elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering, de interpretatie en de beëindiging dat voort kan vloeien uit de algemene verkoopvoorwaarden, zelfs in geval van beroep op de garanties of meerdere gedaagden, exclusief voorgelegd aan de Franse rechtbanken.

Bijlage 1:

Herroepingsformulier dat alleen ingevuld en teruggestuurd moet worden als u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen voor de bestelling op de Site, met uitzondering van producten vermeld in artikel 4 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Ter attentie van:

Service Client Habitat

70 avenue Victor Hugo

93300 Aubervilliers

FRANKRIJK

 

Ik/wij informeer/informeren u hiermee over mijn/onze herroeping van het contract betreffende de verkoop van het goed/de dienstverlening* zoals hierna vermeld:

Besteld op*

Ontvangen op*

Nummer bestelling*:

Naam van de consument(en)*:

Adres van de consument(en)*:

Handtekening(en) van de consument(en) (indien papieren formaat):

Datum*:

 

*Invullen of doorhalen indien niet van toepassin